Zagospodarowanie terenu

To sposób jego użytkowania / wykorzystania wraz z określeniem rozmieszczenia budynków, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury, komunikacji i zieleni. Najczęściej mówiąc o zagospodarowaniu terenu mamy na myśli nie aktualne zagospodarowanie działki, ale projektowane, docelowe zagospodarowanie towarzyszące planowanej inwestycji kubaturowej. Zagospodarowanie terenu dzieli i przyporządkowuje funkcjonalnie powierzchnie, określa nawierzchnie i ich użytkowe powiązania.

Wszystkie te rozwiązania powinny być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.