Brak Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Jeśli dla danego obszaru gminy nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania, nie ma pewności, że uda się leżącą na nim działkę zagospodarować zgodnie z oczekiwaniami. W takiej sytuacji warto w pierwszej kolejności sprawdzić zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. To opracowanie wskazujące ogólne parametry i zasady przyszłego zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy. Nie daje ono pewności przeznaczenia konkretnej działki i nie podaje jednoznacznych parametrów, ale wskazuje na ogólny kierunek rozwoju danego obszaru.

Konieczne jest wtedy wystąpienie do Wydziału Architektury z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.