Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Podstawowy (urbanistyczny) akt prawny danej gminy regulujący przeznaczenie terenów i warunki ich zabudowy, podający parametry / gabaryty obiektów i procentowe współczynniki zagospodarowania działek. Składa się z części rysunkowej (przeznaczenie terenów) i opisowej (parametry zabudowy).

Na podstawie informacji zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania można przeprowadzić analizę terenu, opracować program inwestycji, obliczyć chłonność terenu, wykonać koncepcję projektową a następnie projekt budowlany.