Projekt wykonawczy

Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i powstaje w końcowej fazie procesu projektowania, przed rozpoczęciem inwestycji. Rozwiązania w nim zawarte nie powinny wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym w stosunku do zatwierdzonego urzędowo Projektu Budowlanego.

Po zmianie ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r. urzędowemu zatwierdzeniu podlega projekt architektoniczno – budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Projekt wykonawczy (techniczny) stanowi uszczegółowienie wymienionych dokumentacji przy podobnym zastrzeżeniu zachowania określonych w nich parametrów i nie powodując konieczności wprowadzania zmian istotnych.