Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie przedstawiające docelowe zagospodarowanie terenu (inwestycji), zawierające część opisową i rysunkową. Część rysunkową sporządza się na mapie syt. – wys. do celów projektowych, na której projektant przedstawia istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami, zaznacza zaprojektowane obiekty budowlane oraz m. in. zieleń, infrastrukturę techniczną i komunikację. Część opisowa precyzuje rozwiązania, opisuje je w nawiązaniu do wymagań MPZP i podaje parametry metryczne.

Od IX 2020 r. projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym i projektem technicznym jest częścią projektu budowlanego.